OM BOLAGET

OM BOLAGET

Det övergripande målet är att genom digital transformation och ökad digital förmåga tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besö­kare. Därigenom öka tillströmningen av besökare till området.

Bolaget ägs idag gemensamt av Region Kalmar län samt Region Kronoberg.

Uppdrag, samverkan och allmän inriktning på verksamheten

Bolaget ska i nära samverkan med befintliga turismorganisationer, kommuner, andra offentliga intressenter och näringslivet i de två länen, samverka och skapa förutsättningar för den digitala utvecklingen av besöksnäringen i regionen. Bolagets primära målgrupper utgörs av turistorganisationer, destinationer och kommuner samt företag verkande inom besöksnäringen i de två länen.

Uppdraget delas in i två delar:

a) Utveckling

Bolaget ska på uppdrag av ägarna leda och driva digitalisering av besöksnäringen i Krono­bergs och Kalmar län. Bolaget ska inom ramen för gemensamt investerade tjänster och licenser ha ett utvecklings- , support- och utbildningsansvar.

b) Förvaltning

Bolaget ska förvalta de gemensamt investerade tjänster och licenser inom verksamhetsområdet, som är kopplade till turismorganisationer, kommuner och destinationer i de två länen.

En utgångspunkt för arbetet ska vara

a) de samverkansavtal som är gemensamt framtagna av de tre länen i Småland/Öland.

b) de regionala strategier och gemensamma prioriteringar som bedöms relevanta för verksamheten.

En viktig del i bolagets arbete för att skapa goda utvecklings­förutsättningar, stärkt konkurrenskraft och ökade besöksströmmar är att, utifrån sitt ansvar, bidra till arbetet med att stärka varumärket Småland.

Bolaget ska identifiera utvecklings- och kompetensbehov inom sitt verksamhetsområde och, med utgångspunkt i dessa be­hov, i bred samverkan med relevanta parter initiera och samordna insatser riktade till i första hand bolagets primära målgrupper.

I övrigt ska bolaget samverka med och utnyttja den kunskap och erfarenheter från regionala initiativ/pro­jekt som bedöms vara relevanta för att stärka bolagets insatser i det gemensamma arbetet med att utveckla besöksnäringen. Samverkansprojekt innebär ökade möjligheter till extern finansiering utöver ägarnas me­del, exempelvis genom EU, nationella aktörer och regionala/kommunala organ, vilket bolaget ska beakta i sådana sammanhang.

IT-plattform Småland & Öland AB

Box 743, 391 27 Kalmar

Besöksadress: Nygatan 34, Kalmar

info@smaland-oland.se